Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ KAI ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ http://www.spekamila.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ , ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι ιδιοκτησίας του Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών και Ψιλικών Ειδών Ν. Αττικής  (Εγκεκριμένο Σωματείο – Αριθμός Μητρώου 29934/307/2013 Ειδικός αριθμός 6228) με ΑΦΜ 997547815 ΔΟΥ Αργυρούπολης

1.Ο παρόν διαδικτυακός τόπος έχει κλαδικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε εταιρείες, επαγγελματίες, επιτηδευματίες και εν γένει εμπόρους με αντικείμενο την παραγωγή, διακίνηση, διεκπεραίωση και διάθεση στο κοινό ψιλικών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων και εν γένει ειδών περιπτέρου και mini market.
Οι σκοποί του είναι ενημερωτικοί και ψυχαγωγικοί.

2.Η ερμηνεία των ακόλουθων όρων λαμβάνει υπόψη της, πλην της καλής πίστης, των χρηστών ηθών, του χαρακτήρα του ιστότοπου και της τηρούμενης εκ μέρους του πρακτικής, τα ιδιογενή χαρακτηριστικά του διαδικτύου από τεχνικής απόψεως και από πλευράς ταχύτητας, όγκου και χαρακτήρα των διακινουμένων σε αυτό πληροφοριών , σε σχέση πάντα με την έλλειψη δυνατότητας έγκαιρης επιβεβαίωσης, διασταύρωσης και επαλήθευσης του περιεχομένου των αναρτήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα οι υποχρεώσεις της συντακτικής ομάδας επιδέχονται στενής ερμηνείας κατ’ αντίστοιχη επίταση της ευθύνης και διεύρυνση των υποχρεώσεων εκάστου μεμονωμένου χρήστη σχετικά με τη στάση του απέναντι στις αναρτήσεις και τη συμβολή του στον εμπλουτισμό τους.

3.   Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από την κείμενη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Θα υπόκεινται σε τακτικές γραπτές αναθεωρήσεις οι οποίες θα ενσωματώνονται σε αυτούς και θα εγκρίνονται από το χρήστη με μόνη την πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο ενημερώσεως αυτού. Τυχόν ακυρότητα όρου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών.

4. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Πνευματική ιδιοκτησία

Η συντακτική ομάδα επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επί του σήματος του ιστότοπου, το οποίο έχει νομίμως καταχωρηθεί στο εθνικό αρχείο σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Απαγορεύεται η κάθε μορφής χρήση και αναπαραγωγή αυτού για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Επίσης, η συντακτική ομάδα επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των αναρτήσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο σχεδιασμός, η διάταξη και οι εν γένει λειτουργικές παράμετροι της ιστοσελίδας.
Πληροφορίες από τον ιστότοπο μπορούν ελεύθερα να αναδημοσιεύονται υπό τον όρο της πιστής αναπαραγωγής και της αναφοράς της πηγής τους.
Ομοίως πληροφορίες που αναδημοσιεύονται στον ιστότοπο θα αναφέρουν υποχρεωτικά το υποκείμενό τους και την πηγή τους ή θα διαφημίζουν με banner τον ιστότοπο.
Κάθε ανάρτηση πληροφορίας, άποψης η γνώμης στον ιστότοπο από τρίτο θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής ή επωνυμίας, ώστε να προσδιορίζεται το υποκείμενο της ανάρτησης.

5. Περιεχόμενο των αναρτήσεων

Οι χρήστες του δικτυακού μας τόπου, τηρώντας την κείμενη διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία οφείλουν να απέχουν από:

1) την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

2) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

4) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Κάθε χρήστης – μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος υποχρεούται να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο

Ο επισκέπτης – χρήστης του δικτυακού μας τόπου, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει και διαφημιστικό χώρο. Οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

6. Χαρακτήρας των αναρτήσεων

Οι αναρτήσεις, ανάλογα με τα υποκείμενα τους και το σκοπό τους, διακρίνονται σε κοινές και διαφημιστικές.
Οι κοινές αναρτήσεις υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου (5). Η συντακτική ομάδα διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα κατά την απόλυτη αυτής κρίση στην ανάκληση και οριστική διαγραφή τους για τεχνικούς λόγους ή σε συμμόρφωσή της σε οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωση ή διάταξη νόμου ή για λόγους δεοντολογίας.

Οι διαφημιστικές αναρτήσεις υπόκεινται επίσης στους περιορισμούς της παραγράφου (5). Υπόκεινται όμως και στους πρόσθετους περιορισμούς που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, όπως ενδεικτικά περιορισμούς για τη δημόσια υγεία, για λόγους αποτροπής καταχρηστικής εμπορικής πρακτικής, απαγόρευσης του αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας του καταναλωτή και προστασίας της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Στον ιστότοπο μπορεί να καταχωρεί διαφημιστική ανάρτηση οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων που διακινούνται στα σημεία πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και τα καταστήματα ψιλικών ειδών, όπως ενδεικτικά καπνικά, κάρτες τηλεφωνίας, ζαχαρώδη, τρόφιμα κ.τ.λ. Η ανάρτηση διαφημιστικού περιεχομένου μηνύματος γίνεται έναντι του εκάστοτε συμφωνηθέντος με το διαχειριστή του ιστότοπου ανταλλάγματος.
Ειδικά για ενδεχόμενες διαφημιστικές αναρτήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων διευκρινίζεται ότι αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και όχι του καταναλωτικού κοινού, έχουν κλαδική στόχευση και αναρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 3 οδηγίας 2003/33/ΕΚ, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την με αριθμό Υ1/Γ.Π. οικ. 81348/29.7.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Απαγορεύεται η πώληση των παραπάνω προϊόντων σε ανηλίκους. Επίσης, τα προϊόντα αυτά είναι επιβλαβή για την υγεία και όποιος επιθυμεί ενημέρωση γύρω από τις επιπτώσεις από τη χρήση του ή βοήθεια για να πετύχει τη διακοπή της, μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο: el-el.help-eu.com.
Έκαστος χρήστης –υποκείμενο διαφημιστικής ανάρτησης με μόνη την καταχώρησή της στον ιστότοπο εγγυάται αυτήν απολύτως σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου.
Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των παραπάνω διαφημιστικών αναρτήσεων σε συμμόρφωσή της στο διατακτικό διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης και σε περίπτωση αυτή ουδεμία υποχρέωση ανόρθωσης ή αποκατάστασης οιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας έχει έναντι του υποκειμένου αυτής, αλλά ούτε και επιστροφής του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος για την καταχώρησή της.

 7. Συμμετοχή στον ιστότοπο – εμπιστευτικότητα – ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Η συμμετοχή στην ύλη του ιστότοπου με αναρτήσεις και σχόλια προϋποθέτει υποβολή αίτησης και αντίστοιχη εγγραφή εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Στην αίτηση γνωστοποιούνται προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου προς εγγραφή. Ο υποψήφιος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των δηλούμενων εκ μέρους του στοιχείων.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα, η ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( email).

Με την εγγραφή ο χρήστης θα παραλαμβάνει όνομα χρήσης (username) και προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης, καθώς και εάν το επιθυμεί ψευδώνυμο ως ηλεκτρονική υπογραφή. Όλες οι αναρτήσεις εκ μέρους τρίτων, πλην της συντακτικής ομάδος, είναι υποχρεωτικά ενυπόγραφες.
Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεών του στον ιστότοπο, ιδία δε έναντι οιουδήποτε τρίτου για τυχόν θετική ή αποθετική περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που θα επιφέρει στον ιστότοπο ή τρίτους, στην ανόρθωση της οποίας υποχρεούται. Υποχρεούται να απόσχει από κάθε υπαίτια ή ανυπαίτια προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή να μην παραβιάζει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων καθώς και την εν γένει κείμενη νομοθεσία.

Ο ιστότοπος, υπό τους όρους των παραγράφων 5 και 6, επιφυλάσσει εις εαυτόν κατά την απόλυτη αυτού κρίση και σε περίπτωση οχλήσεώς του για ανάρμοστη ή παράνομη ανάρτηση το δικαίωμα:

α) να διαγράψει τις σχετικές αναρτήσεις.

β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη.

γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα προστατεύονται από το Νόμο 2472/1997, (όπως αυτός μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με νεότερους Νόμους) και από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

Ο ιστότοπος και οι χρήστες οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τη σχετική Νομοθεσία, και ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης των προσωπικών δεδομένων, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

1) Ο ιστότοπος συλλέγει αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών. Έκαστος από τα εγγεγραμμένα μέλη με την εγγραφή συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία του αντίστοιχου αρχείου.

Στην έννοια των προσωπικών δεδομένων δε συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας με εμπόρους του κλάδου που έχουν ανακοινωθεί δημόσια και είναι προσβάσιμα από αλλού (όπως διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο παραγηγελιών κλπ.)

Τα παραπάνω στοιχεία δε θα κοινοποιούνται σε τρίτους για οποιοδήποτε εμπορικό, διαφημιστικό, επικοινωνιακό κλπ. σκοπό. Το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται και δικαιούται σε τροποποιήσεις των δηλωθέντων στοιχείων του και έχει την ευθύνη της αξιοπιστίας του.

Κατ’ εξαίρεση, τα πιο πάνω στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται σε συνεργάτες του ιστότοπου για τις ανάγκες της επεξεργασίας ή και σε τρίτους, εφ όσον αυτό καθίσταται απόλυτα αναγκαίο, για την ικανοποίηση απαιτήσεων τους εξαιτίας του περιεχομένου των αναρτήσεών τους, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά συναίνεση των μελών, η οποία από εγγραφής θεωρείται δεδομένη.

8. ΕΥΘΥΝΗ

Ο ιστότοπος, η συντακτική του ομάδα, ο διαχειριστής (τεχνική ομάδα) και η ιδιοκτησία δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη και δεν υποχρεούνται στην αποκατάσταση ή ανόρθωση πάσης θετικής ή αποθετικής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης αντίστοιχα έναντι παντός τρίτου, χρήστη ή μη, για όλους τους ακόλουθους λόγους:

Α) Τυχόν ζημία του χρήστη εξαιτίας ή επ’ αφορμή τεχνικών λόγων, όπως ενδεικτικά από τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του λογισμικού και υλισμικού που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στον ιστότοπο, από ιούς ή κακόβουλα προγράμματα λογισμικού, από κακή αναπαραφωγή ή αποθήκευση πληροφοριών κ.ο.κ., από τον ίδιο τον ιστότοπο ή άλλους ιστότοπους όπου γίνονται παραπομπές.

Β) Για την αξιοπιστία και το περιεχόμενο εν γένει άλλων ιστότοπων για τους οποίους υπάρχει παραπομπή (link).

Γ) Για το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναρτά είτε η συντακτική ομάδα ή τρίτοι ή αναδημοσιεύει ο ιστότοπος από πλευράς αξιοπιστίας , εγκυρότητας και συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι είναι τεχνικά και ουσιαστικά αδύνατη η διασταύρωσή τους.

Δ) Για το περιεχόμενο και την εγκυρότητα των διαφημιστικών καταχωρήσεων γύρω από την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των διαφημιζομένων προϊόντων ή για τη συμμόρφωση των αναρτήσεων αυτών με την κείμενη νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι ο ιστότοπος έχει αποκλειστικά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Δεν πραγματοποιεί πωλήσεις αγαθών ούτε μεσολαβεί σε τέτοιες. Υπό αυτήν την έννοια καμία ανάρτηση, πληροφορία, γνώμη, διαφημιστική καταχώρηση ή άλλη εν γένει δημοσίευση δεν έχει την έννοια ούτε πρέπει να υπολαμβάνεται ως άμεση ή έμμεση προτροπή σε συγκεκριμένη καταναλωτική συμπεριφορά, συμβουλή, προτροπή ή πρόταση για αγορά ή σύναψη σύμβασης με οποιαδήποτε μορφή. Ομοίως η καταχώρηση αναρτήσεων από τρίτους δεν υποκρύπτει οποιαδήποτε εμπορική σχέση με αυτούς, όπως αντιπροσωπεία ή πρακτορεία.

Ε) Για το περιεχόμενο (κείμενο και εικόνα) άσεμνων, αήθων ή προσβλητικών για την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπόληψη οιουδήποτε προσώπου, κρίσεων ή πληροφοριών.

ΣΤ) Ο ιστότοπος υποχρεούται να αναρτά σχηματική προειδοποίηση για τους ανήλικους χρήστες ότι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση αναρτήσεις ακατάλληλες ή μη προοριζόμενες κατά την νομοθεσία σε αυτούς. Ο ιστότοπος , δεν έχει ευθύνη σε περίπτωση επίσκεψης σελίδων από ανηλίκους, σε υλικό ακατάλληλο γι αυτούς.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας-Σήματα
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του κόμβου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του αναφερόμενου ιδιοκτήτη του κόμβου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον κόμβο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, ο δικτυακός μας τόπος, διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα. Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου.

Links/ «Δεσμοί»
O κόμβος περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Προστασία Δεδομένων
Ο δικτυακός τόπος δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και ο δικτυακός τόπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του δικτυακού τόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα τους αρμόδιους διαχειριστές.. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στον δικτυακό τόπο.

Χρηση  cookies
O διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές). Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet, τα οποία στοιχεία αξιοποιούνται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς
Κατά την επίσκεψη του δικτυακού τόπου είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Εταιρία αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Ασφάλεια
Αν και ο δικτυακός τόποςε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια ο δικτυακός τόπος δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Περιορισμός Ευθύνης
Ο διαδικτυακός τόπος, η συντακτική του ομάδα, ο διαχειριστής (τεχνική ομάδα) και η ιδιοκτησίαδεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

9) ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται εξαιτίας ή επ’ αφορμή της χρήσης του ιστότοπου ρυθμίζεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται αποκλειστικά στη δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Γεώργιος Π. Δούκας
Τηλ.: 2103302840 – 6975 903688  
fax 2103304006
e-mail: 
doukas@spekamila.gr